Fietsers Ún grazers genieten van herstelde Hanenplas op Texel

15 juni 2018

De werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel zijn afgerond. De valleien zijn weer natter, het landschap open en het nieuwe fietspad is in gebruik. Gedeupteerde Natuur Adnan Tekin opende het natuurgebied Hanenplas op 15 juni.

Het nieuwe fiets- en ruiterpad leidt van de Postweg via de kreek van de Roggesloot naar de Slufter. Hiermee is beter zicht op de herstelde natuur. En op de grazers, die bij mooi weer genieten van hun verruimde drinkpoel. Probeer het nieuwe fietspad uit deze zomer. Wandel je liever? Bekijk hier de wandeling (3,7 km) door de Hanenplas.

Ruimte voor parnassia en de velduil

In de natte valleien kan de parnassia weer volop bloeien. Vanaf de hoger gelegen Slufter is er een mooi uitzicht over de vallei.

Tijdens de werkzaamheden is voedselrijke bodem uit de duinvallei van de Hanenplas verwijderd, waardoor de oorspronkelijke schelpenbanken weer te zien zijn. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en onder meer het foerageergebied van de velduil te versterken.

Broedkansen voor weidevogels

Door het open karakter is het gebied zeer geschikt voor weidevogels. De eerste kieviten en scholeksters broeden er al. Hopelijk zullen de komende jaren ook de tureluur, veldleeuwerik, graspieper, slobeend en grutto in de Hanenplas gaan broeden. Door de aanleg van een graanakker wordt het gebied interessant voor de noordse woelmuis, die dan weer roofvogels zoals de bruine kiekendief kan aantrekken.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Bron: www.noord-holland.nl