20 konikpaarden uit Oostvaardersveld naar De Slufter

15 januari 2019

In het Oostvaardersveld in Flevoland moet het aantal konikpaarden worden verminderd, daarvoor wordt voorlopig plaats gezocht in andere natuurgebieden in Nederland. In De Slufter heeft Staatsbosbeheer in afwachting van de evaluatie van de begrazing in de Slufter die dit jaar plaats vindt op dit moment geen grazers lopen terwijl begrazing hier wel bij het beheer past en de noodzakelijke afrastering (grotendeels) aanwezig is en snel in orde te maken is.
 

Begrazing in De Slufter

De Slufter is onderdeel van een Natura 2000 gebied is in het Natura 2000-beheerplan opgenomen als beheermaatregel. Het gebied is eerder begraasd als laatste met Piemontee runderen; de runderen bleken echter te groot en te zwaar voor dit gebied. Konikpaarden zijn wat gewicht betreft vergelijkbaar met de Exmoorpony’s die al jaren met succes in De Bollekamer en De Geul voor een deel van de begrazing zorgen. Nu er in de Slufter even geen dieren lopen leent het gebied zich goed voor opvang van een groep konikpaarden die uitsluitend uit volwassen hengsten bestaat. Van belang is daarbij ook dat deze paarden gewend zijn aan publiek. Plaatsing van deze groep in een gemengde kudde is ongewenst i.v.m. de voortplanting. Het gebied biedt hoogwater opvangplekken.

Evaluatie begrazing in de Duinen van Texel

In het Natura 2000-beheerplan is opgenomen dat alle begrazing in de Duinen van Texel moet worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken of en hoe de begrazing in de Duinen van Texel moet worden aangepast. (waar wel/niet begrazen; welke periode van het jaar; hoe extensief, welk soort dieren en dan welk ras) Dit is onderdeel van de actualisering van het beheerplan van Staatsbosbeheer. Mocht hier uit naar voren komen dat in De Slufter (mede) begrazing met paarden gewenst is, dan wordt vervolgens gekeken naar de soort. Koniks kunnen dan een optie worden. Ook het gedrag t.o.v. recreanten wordt hierbij meegewogen. De ervaring van dit jaar kan dan mooi worden meegenomen.

Betrokkenheid bij herzien beheerplan

De uitkomst van de evaluatie wordt besproken binnen het Nationaal Park Duinen van Texel, zodat dit overlegorgaan advies kan uitbrengen over het vervolg van het gebruik van begrazing als beheerinstrument. Voor het geheel van het betrekken van de omgeving bij de planvorming (2019-2020) van het beheerplan van Staatsbosbeheer voor de terreinen in het nationaal park wordt nog een plan gemaakt. Begrazing is een onderdeel van dit nog te maken beheerplan. Er is contact met andere bij het gebied betrokken partijen die met vergelijkbare planvorming bezig zijn waar betrokkenheid van de omgeving wenselijk is. In de tussentijd geeft de aanwezigheid van een begrazingsgebied zonder grazers de ruimte om collega’s met een teveel aan dieren aan een uitwijkplaats te helpen.

Dit bericht komt van het boswachtersblog van Staatsbosbeheer. Het originele bericht vind je hier.

Foto: (c) José Stiller Konikpaarden in het Oostvaarderveld