Natuurbeheer

Bezoekers van Nationaal Park Duinen van Texel krijgen volop de gelegenheid om van de prachtige natuur in het park te genieten. Je kunt fantastisch wandelen en fietsen door het bos- en duingebied, vogels observeren en dieren kijken. Om kwetsbare natuur te beschermen zijn sommige gebieden niet toegankelijk voor publiek of slechts een deel van het jaar. Ook in het broedgebied schermen wij delen af om verstoring te voorkomen. Gelukkig blijft er genoeg moois over in de rest van het gebied!

Binnen het Nationaal Park werken beheerders en overheden samen aan behoud en ontwikkeling van de natuur. Zij doen dit op basis van een Beheer- en Inrichtingsplan waarin staat omschreven welke kant het op moet met de duinen van Texel. Het is een afgewogen oordeel, waarin is gekeken naar zowel de belangen van de natuur als die van gebruikers. Het merendeel van de gronden binnen het Nationaal Park is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Ook het Rijks Vastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie zijn eigenaar van een deel van het gebied. Hier verzorgt Staatsbosbeheer in de meeste gevallen het natuurbeheer. Binnen het hele gebied heeft het waterschap de zorg voor de zeewerende functie van de duinen.

Sinds het Beheer- en Inrichtingsplan voor de Duinen van Texel in 2000 is opgesteld, zijn al diverse goede resultaten behaald. In Het Alloo en de Ploegelanden zijn bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd. Voor kleuters is het Sommeltjespad aangelegd, een natuurpad waarlangs de kinderen op speelse manier kennis maken met de natuur.

Het Beheer- en Inrichtingsplan sluit aan op Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.